ذکريا رحيمي Articles 11

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي