هغه ناولونه چې برخې برخې به خپریږي

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي