هغه لیکوالان چې لومړيتوب ته لیکنې کوي.

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي