د ساینس او تکنالوژي په اړه لیکنې او ژباړې

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي