دامحتوا پټ توری سره ساتل شوي. د کتلولپاره مهربانی وکړي خپل دننوتلو پټ توری لاندی ورکړي.

ددې پاڼې تول حقوق په بلجيم کې د افغان ټپس سره خوندي دي